Header

Algemene Ledenvergadering

 

Beste leden van RVV,
 
Hierbij een extra nieuwsbrief om de Algemene Ledenvergadering voorjaar 2015 onder de aandacht te brengen. De ALV staat gepland op dinsdag 28 april om 19.30 uur in de Boorsmazaal. Op de agenda staan een aantal belangrijke zaken waar we als leden een beslissing over moeten nemen. In deze nieuwsbrief de agenda en enkele aanvullende zaken die voor iedereen van belang zijn om zorgvuldig door te nemen.


Agenda

1  Opening en vaststellen agenda
2  Vaststellen notulen ALV d.d. 14-10-14 (De notulen zijn in te zien tijdens de ALV)
3  Herziening HH reglement
3  Financiën
Berichten van de penningmeester
Contributies seizoen 2015-2016
4 Vaststellen boetereglement
5 Technische zaken
Jeugdopleiding, teamsamenstellingen, wedstrijdkalender 2015/2016 etc.
6 Rondvraag
7 Sluiting


Huishoudelijk Reglement

Het bestuur heeft het Huishoudelijk Reglement van de vereniging geactualiseerd, dit document is te vinden op de homepage van onze verenigingswebsite en door hier te klikken. In het Huishoudelijk Reglement staat met name omschreven wat de (ouders van) leden en de vereniging van elkaar mogen en moeten verwachten. Lid zijn van een sportvereniging kan anno 2015 niet meer vrijblijvend zijn, we hebben elkaar keihard nodig om er iets moois van te maken! De leden wordt in de ALV gevraagd het reglement goed te keuren.


Boetereglement

Dat geldt ook voor het nieuwe Boetereglement, dat op de website en hier te vinden is. Het Boetereglement is een direct uitvloeisel van het Huishoudelijk reglement en onderstreept met name dat vrijblijvendheid vanaf nu geen optie meer is. Daarnaast deelt ook volleybalbond NEVOBO boetes uit, een overzicht hiervan is eveneens op de website en via deze link te vinden.

 

Contributie seizoen 2015-2016                                                

De financiële situatie van RVV is precair. Uitgangspunt van het bestuur is dat de zaalhuur en de NEVOBO-bijdrage door de leden wordt opgebracht en de kosten voor energie en de huur van de kantine uit de baten van de baromzet. Om van RVV ook financieel een gezonde vereniging te maken, is een contributieverhoging noodzakelijk. Dankzij een gulle anonieme sponsor wordt de contributie voor de jeugd met iets meer dan de inflatiecorrectie verhoogd. Hieronder een overzicht met het voorstel van het bestuur, waarover op de ALV een beslissing wordt gevraagd.

Mini's                135    (125)
Jeugd               170    (160)
Recreanten      150    (140)
Overig               270    (250)
D1/H1*              290    (250)

*Twee keer training waarvan 1 keer centrecourt en alle thuiswedstrijden op centrecourt.

Noot: De contributie is excl. de T-shirt bijdrage per jaar: senioren/junioren € 15,-- en mini € 10,--.

Tot zover deze extra nieuwsbrief over de ALV, we rekenen op eenieders komst!

Bestuur RVV

---