!!! Algemene Ledenvergadering – dinsdag 14 oktober 20:00 uur !!!

Op Woensdag 8 Oktober 19:15 uur zal er in de Boorsmazaal een korte uitleg zijn hoe we de nieuwe netten op moeten zetten en spannen. Dit i.v.m. het behoud van de netten!

———-

Algemene ledenvergadering

dinsdag 14 Oktober 2014

20:00 – 20:45 uur Boorsmazaal

alv

 

Agenda

1  Opening en vaststellen agenda

2  Vaststellen notulen ALV d.d. 05-02-14

3  Financieel jaaroverzicht

Het bestuur legt verantwoording af voor het gevoerde financiële beleid.
Het bestuur vraagt de ALV de penningmeester te déchargeren voor het gevoerde financiële beleid.
Benoeming lid kascontrole.

4  Bestuurswisseling

Aftredend na een penningmeesterschap van 14 jaren en niet herkiesbaar Marco Smeenk. Het bestuur draagt Gijsbertha Keijzer voor als nieuwe penningmeester.

5  Voorstel aanpassen huisstijl RVV

Het bestuur stelt voor de huisstijl van RVV te pimpen. In het nieuwe beeldmerk komen de kleuren van de wapens van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg tot uitdrukking. Deze kleuren symboliseren de dorpen waarin toentertijd de Rijnsburgse Volleybal Vereniging, De Valken en Blok ’77 actief waren. Hieruit is de Rijnwijker Volleybal Vereniging  ontstaan.

6  Introductie sponsoractie ‘’Vrienden van RVV’’

Teneinde de financiële positie van RVV te versterken worden alle leden opgeroepen in hun eigen netwerk op zoek te gaan naar vrienden van RVV!

7  Technische zaken.

8  Rondvraag

9  Sluiting

 

Op Woensdag 8 Oktober 19:15 uur zal er in de Boorsmazaal een korte uitleg zijn hoe we de nieuwe netten op moeten zetten en spannen. Dit i.v.m. het behoud van de netten!

Reactie niet mogelijk.