ALGEMENE LEDENVERGADERING RVV

Datum: woensdag 28 september a.s.

Tijdstip: 19.45 – 20.45

Plaats: Boorsmazaal

 

Agenda

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Vaststellen notulen ALV d.d. 20-04-16
  3. Financiën

Financieel verslag over de boekjaren 2014 en 2015, toegelicht door Gijbertha Keijzer en Ron de Mooij.

Verslag van de kascommissie door Jan van Wolferen sr. en Marco Smeenk.

  1. Wijzigingen bestuurssamenstelling

Aftredend en niet herkiesbaar Gijbertha Keijzer, het bestuur draagt Amber Ouweneel voor als  penningmeester.

Aftredend en niet herkiesbaar Nardie Klinkenberg, het bestuur draagt Marc van Beelen voor als voorzitter JC.

Het bestuur draagt Paola Zizola voor als nieuw bestuurslid, daarmee is door het afscheid van Kees van Delft de vacante plaats in het bestuur ingevuld.

  1. Wijziging HH reglement

Te wijzigen en met ingang van seizoen 2016-2017 te corrigeren middels naheffing contributienota.

Artikel 2

De vereniging kent de volgende ledencategorieën:

mini’s in de leeftijd van 7 t/m12 jaar
jeugdleden in de leeftijd 13 t/m 18 jaar
competitie spelende senioren vanaf 19 jaar en ouder
recreatief spelende senioren vanaf 19 jaar en ouder

Artikel 2 gewijzigd

De vereniging kent de volgende ledencategorieën:

mini’s in de leeftijd van 7 t/m12 jaar
jeugdleden in de leeftijd 13 t/m 17 jaar
competitie spelende senioren vanaf 18 jaar en ouder
recreatief spelende senioren vanaf 18 jaar en ouder

  1. Technische Zaken
  2. Visie/doorkijk middellange termijn RVV
  3. Rondvraag
  4. Sluiting

NB: Relevante stukken liggen staande de vergadering ter inzage of zijn op te vragen bij de secretaris.

Reactie niet mogelijk.