ALGEMENE LEDENVERGADERING RVV

alvALGEMENE LEDENVERGADERING RVV
Datum:     woensdag 20 april a.s.
Tijdstip:   19.30-20.30
Plaats:      Boorsmazaal

Agenda

1  Opening en vaststellen agenda

2  Vaststellen notulen ALV d.d. 28-04-15

3  Financiën 2015/2016

De penningmeester schetst de financiële situatie van RVV. Ron de Mooij stelt deze zomer de jaarrekening op die in de najaars-ALV van 2016 ter goedkeuring  wordt voorgelegd.

Vaststellen contributies 2016/2017

Het bestuur stelt voor de huidige contributietarieven ook voor het seizoen 2016-2017 te laten gelden.

Kascommissie

Ron de Mooij treedt af als lid van de kascommissie. Het bestuur stelt voor om  Jan van Wolferen Sr. en Marco Smeenk als leden van de kascommissie te benoemen.

4  Bestuurssamenstelling

Aftredend en niet herkiesbaar Kees van Delft, functie vacant.

Barbeheer

Theo van der Spijk treedt terug als vrijwilliger barbeheer, Jeroen Brussee is zijn vervanger.

5  Technische zaken

De uitgangspunten voor het nieuwe seizoen worden geformuleerd, de insteek  voor de teamsamenstellingen  worden besproken. Het bestuur zet in op uitbreiding aantal competitieteams.

6  Rondvraag

7  Sluiting

Reactie niet mogelijk.